Inspektor nadzoru

Oferujemy objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub kompleksowo nadzór nad wszystkimi branżami (m. in. sanitarna, elektryczna, branża konstrukcyjno-budowlana,) wraz z koordynacją wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie.


Nasze działania pozwalają Inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Za podstawowe zadanie stawiamy sobie:

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 • egzekwowanie jakości prowadzonych robót budowlanych, żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • kontrolę zakresu faktycznie wykonanych prac i rozliczeń finansowych, wstrzymywanie płatności za prace wykonane niekompletnie i prace wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną.

 

W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego na koniec każdego miesiąca przedstawiamy Inwestorowi obszerny raport zawierający m. in.

 • informację na temat postępu prac (roboty zakończone oraz roboty wykonywanie w okresie sprawozdawczym)
 • wykaz usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wykonywanych robót budowlanych:
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej),
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych wyrobów budowlanych,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • zalecenia i polecenia wydane kierownikowi budowy oraz kierownikowi robót,
 • sprawdzenie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego i informowanie inwestora o opóźnieniach

 

2010-2018 © Kierownik budowy Kraków, Odbiory Mieszkań Kraków

stat4u